Past Simple

Past Simple to czas przeszły używany do opisywania zdarzeń, czynności i stanów, które miały miejsce w określonym punkcie w przeszłości. Jest on używany, gdy chcemy opowiedzieć o czymś, co rozpoczęło się i zakończyło w przeszłości. Oto kilka zasad tworzenia Past Simple:

Pozytywna forma: [Podmiot] + [czasownik w formie przeszłej]

Przykłady:

 • She played the piano.
 • They visited their grandparents.
 • We went to the beach.

Negatywna forma: [Podmiot] + [did not/didn’t] + [czasownik w bazowej formie]

Przykłady:

 • She did not play the piano. (lub: She didn’t play the piano.)
 • They did not visit their grandparents. (lub: They didn’t visit their grandparents.)
 • We did not go to the beach. (lub: We didn’t go to the beach.)

Pytania: [Did] + [podmiot] + [czasownik w bazowej formie]?

Przykłady:

 • Did she play the piano?
 • Did they visit their grandparents?
 • Did we go to the beach?

Warto zauważyć, że w Past Simple większość czasowników ma regularną formę przeszłą poprzez dodanie „-ed” na końcu, np. „played”, „visited”. Jednak istnieje wiele czasowników nieregularnych, które mają swoje własne formy przeszłe, takie jak „went”, „saw”, „ate”.

Past Simple – time expressions.

Oto kilka charakterystycznych wyrażeń czasowych, które często towarzyszą czasowi Past Simple:

 1. Yesterday (wczoraj):
  • I went to the park yesterday.
  • They arrived late yesterday.
 2. Last week/month/year (w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku):
  • She traveled to Paris last month.
  • We saw a movie last week.
 3. In 2005 (w 2005 roku):
  • He graduated from university in 2005.
  • They bought their house in 2005.
 4. A few days/weeks/months/years ago (kilka dni/tygodni/miesięcy/lat temu):
  • We had dinner at that restaurant a few days ago.
  • She completed the project a few weeks ago.
 5. When I was a child (kiedy byłem dzieckiem):
  • When I was a child, I loved playing soccer.
  • We used to go camping when we were children.
 6. On Monday/Tuesday/etc. (w poniedziałek/wtorek/etc.):
  • I met her on Monday.
  • They started their new job on Tuesday.

Wyrażenia czasowe te pomagają określić, kiedy dokładnie zdarzenia miały miejsce w przeszłości i są często używane w zdaniach z czasem Past Simple, aby wskazać konkretny punkt lub okres czasu, do którego odnoszą się opisywane czynności.

Jak utworzyć czas Past Simple?

Czas Past Simple jest tworzony poprzez dodanie odpowiedniej końcówki do bazowej formy czasownika. Oto zasady tworzenia czasu Past Simple:

 1. Dla większości regularnych czasowników, formę przeszłą tworzy się przez dodanie „-ed” na końcu czasownika. Przykłady:
  • Play (grać) -> Played (grałem, grałaś, grał)
  • Work (pracować) -> Worked (pracowałem, pracowałaś, pracował)
 2. Czasowniki nieregularne mają swoje własne formy przeszłe, które nie podlegają regularnym regułom. Przykłady:
  • Go (iść) -> Went (poszedłem, poszłaś, poszli)
  • See (widzieć) -> Saw (widziałem, widziałaś, widzieli)

Ważne jest zapamiętanie nieregularnych form przeszłych dla najczęściej używanych czasowników, ponieważ nie podlegają one regularnym regułom. Wiele czasowników ma jednak formy przeszłe regularne poprzez dodanie „-ed”.

Oto przykłady pełnych zdań w czasie Past Simple:

 • I played basketball yesterday. (Grałem w koszykówkę wczoraj.)
 • She went to the store this morning. (Poszła do sklepu dziś rano.)
 • They saw a movie last night. (Obejrzeli film wczoraj wieczorem.)

Kiedy czasownik kończy się na „y” w czasie Past Simple, sposób tworzenia formy przeszłej zależy od tego, czy „y” jest poprzedzone spółgłoską lub samogłoską. Oto zasady:

 1. Jeśli „y” jest poprzedzone spółgłoską, to „y” zostaje zamienione na „i”, a następnie dodaje się końcówkę „-ed”. Przykłady:
  • Study (uczyć się) -> Studied (uczyłem się, uczyłaś się)
  • Carry (nosić) -> Carried (nosiłem, nosiłaś)
 2. Jeśli „y” jest poprzedzone samogłoską, to „y” pozostaje i dodaje się końcówkę „-ed”. Przykłady:
  • Play (grać) -> Played (grałem, grałaś)
  • Enjoy (cieszyć się) -> Enjoyed (cieszyłem się, cieszyłaś się)

Przykład pełnego zdania w czasie Past Simple z czasownikiem kończącym się na „y”:

 • She studied French in high school. (Ona uczyła się francuskiego w liceum.)
 • We played soccer yesterday. (Graliśmy w piłkę nożną wczoraj.)
 • He enjoyed the concert last night. (On cieszył się koncertem wczoraj wieczorem.)

Pamiętaj, że powyższe zasady dotyczą czasowników regularnych. Czasowniki nieregularne mają swoje własne formy przeszłe, które należy zapamiętać.

Powszechne błędy.

Przy używaniu czasu Past Simple, można popełnić kilka powszechnych błędów. Oto kilka z nich:

 1. Błędne użycie końcówek czasowników regularnych: Często popełnianym błędem jest niewłaściwe dodanie końcówki „-ed” do czasownika regularnego. Należy pamiętać, że formy przeszłe mają różne końcówki w zależności od ostatniej litery czasownika. Na przykład, zamiast powiedzieć „He studyed English last night”, powinno być „He studied English last night.”.
 2. Brak odpowiedniego czasu przeszłego dla czasowników nieregularnych: Czasowniki nieregularne mają swoje własne formy przeszłe, które nie podlegają regularnym regułom. Często popełnianym błędem jest używanie nieprawidłowych form przeszłych dla czasowników nieregularnych. Na przykład, zamiast powiedzieć „She goed to the party”, powinno być „She went to the party”.
 3. Brak jednoznaczności co do czasu: Czas Past Simple odnosi się do zdarzeń, które miały miejsce w określonym punkcie w przeszłości. Często popełnianym błędem jest mieszanie czasu przeszłego z czasem teraźniejszym. Na przykład, zamiast powiedzieć „I have a great time at the party”, powinno być „I had a great time at the party”.
 4. Błędne użycie określników czasu: Określniki czasu takie jak „yesterday”, „last week” czy „two days ago” są często używane w czasie Past Simple, ale należy je używać z odpowiednią formą czasownika przeszłego. Na przykład, zamiast powiedzieć „She goes to the beach yesterday”, powinno być „She went to the beach yesterday”.

Ważne jest, aby być świadomym tych powszechnych błędów i starać się unikać ich podczas używania czasu Past Simple. Praktyka i zapoznanie się z różnymi formami przeszłymi czasowników regularnych i nieregularnych mogą pomóc w poprawnym stosowaniu czasu Past Simple.

Similar Posts